16. pühapäev pärast kolmainupüha

16. pühapäev pärast kolmainupüha. 27. september 2020 by Elulaev nimega Jumala arm

Kuula:

Kirjeldus:
Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2Tm 1:10

“Paljudes inimestes pesitseb sügavalt juurdunud hirm, et kui nad pühendavad end Jeesusele, siis osutuvad nad kaotajateks. Nad unustavad, et Jeesus tuli siia maailma selleks, et meie saaksime elada täiuslikku elu, et Tema eesmärk on meid rikastada, mitte vaeseks teha ning Tema teenimine on tõeline vabadus.” John Stott

***

Piiblitekstid:
Psalm 8 – Loodu ülistus oma Loojale
Efeslastele 1:15-23 – Palve, et Jumal annaks usulist tarkust
Luuka 7:11-17 – Jeesus äratab surnuist Naini noormehe

Kirjakoht mõtiskluseks:
Psalm 86:1 “Issand, pööra oma kõrv ja kuule mind, sest ma olen vilets ja vaene!”

Mõtiskluse tekst on pärit Kursi koguduse köstri Peeter Lampsoni (1819-1895) palveraamatu “Hommiku- ja õhturoaohver” lehekülgedelt.

***

Issand Jeesus Kristus, kes on nõdrade vägi ja vaeste rikkus, ehtigu ise oma suure armu ja halastuse pärast seda puuduliku “roaohvrit” oma püha sõna tõesoolaga ja Püha Vaimu õliga, ning andku, et kõikide kuuljate südamed Temale saaks ohvriks äraantud, kes meie ees on ohvriks saanud! Sest ükski ohver või and ei ole Issandale meelepärast, kui murdut süda. Mille äraandmine Issandale on selle palvuse eesmärk. Kus see ka kõik sünnib, seal muutub palvus Kõigekõrgemale magusaks lõhnaks ja meie hingele õndsuseks. Et selle ainsa, elava, tõelise Jumala ja Jeesuse Kristuse tundmine inimeste hulgas kasvaks ja et nende head kavatsused saaks ennast usu ning armastuse läbi, ihu ja hingega Issandale ohvriks anda.