Kaugtöö korraldamiseks tulevad uued nõuded

Kaugtöö korraldamiseks tulevad uued nõuded

Kuula:

Kirjeldus:

Foto: Roberto Nickson/Unsplash.

Sel nädalal jõustuvad seadusemuudatused jagavad selgemini tööandja ja töötaja vastutuse kaugtöö tegemisel. Näiteks sisustatakse kaugtöö töökoht töötaja ja tööandja kokkuleppel.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) muudatused jõustuvad 19. novembril 2022.

Selle kohaselt on tööandja kohustatud TTOS täiendatakse:

–  kajastama töö iseloomust tulenevad võimalikud riskid töökeskkonna riskianalüüsis ning kaugtöö erisusi arvestades rakendama abinõusid töötaja terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks

- juhendama töötajat enne kaugtööle lubamist ning regulaarselt vastavalt vajadusele, arvestades kaugtöö erisusi

- tagama tööülesannete täitmiseks sobilikud töövahendid

- korraldama töötaja tervisekontrolli

- uurima tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi

- maksma haigushüvitist

Tööandja täidab eelpool nimetamata töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kohustusi niivõrd, kuivõrd see on kaugtöö eripärasid arvestades võimalik.

Kaugtöö töökoht sisustatakse töötaja ja tööandja kokkuleppel. Töötaja on kohustatud kujundama kaugtööl ohutu töökoha ja töötingimused lähtuvalt tööandja antud juhistest. TTOS §14 lõiget 1 täiendatakse punktiga:

Statistikaameti andmetel teeb kaugtööd iga neljas töötaja.

Töövormide mitmekesistamist ja töökorralduse paindlikkust soovitavad tööandjad suurendada ka värskes manifestis. Loe ettepanekuid tööturu paindlikkuse tõstmiseks siit.